Όροι Χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου της Scorakias με βάση το Νέο Κανονισμό της ΕΕ για τα Προσωπικά Δεδομένα.

 • Σκοπός
 • Κατηγορίες και χρήσεις των δεδομένων που συλλέγουμε
 • Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
 • Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σου
 • Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων
 • Ασφάλεια
 • Cookies
 • Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Επικοινώνησε μαζί μας

1. Σκοπός

1 α. Όλοι εμείς στην Scorakias είμαστε υπερήφανοι που σου προσφέρουμε τις συναρπαστικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας, που διατίθενται σήμερα στον κλάδο των προγνωστικών των τυχερών παιχνιδιών.
Στα πλαίσια προσφοράς των υπηρεσιών μας αυτών, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν προκειμένου να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σου και, για να σου παρέχουμε την καλύτερη δυνατή παικτική εμπειρία.
Μέσω αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) θέλουμε να σου εξηγήσουμε τους όρους και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσένα.
Αυτή η Πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχεις πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω του προσωπικού σου υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Καραθανάσης Κωνσταντίνος. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Scorakias στο [email protected] .

2. Κατηγορίες, σκοποί και χρήσεις των δεδομένων που συλλέγουμε

Α. Η εγγραφή σου : Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όπως προσωπικά αναγνωριστικά, όνομα και επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κωδικός εγγραφής
Πιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων: αποτυχία εγγραφής
Νομική βάση επεξεργασίας: Εκτέλεση σύμβασης
Β. Επαλήθευση ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας: Προσωπικά αναγνωριστικά, όνομα και επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κωδικός εγγραφής
Πιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων: αναστολή λειτουργίας / κλείσιμο λογαριασμού, μη διαθεσιμότητα σύνδεσης, μη διαθέσιμο αίτημα ανάληψης
Νομική βάση επεξεργασίας: Νομική υποχρέωση
Γ. Διαχείριση συναλλαγών: προσωπικά αναγνωριστικά, οικονομικές πληροφορίες
Πιθανές συνέπειες από την αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων: αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο λογαριασμού, ακύρωση αιτήματος ανάληψης.
Νομική βάση επεξεργασίας: Νομική υποχρέωση
λήψης προσφορών και μπόνους. Μη προσαρμοσμένη εμπειρία παιχνιδιού.
Νομική βάση επεξεργασίας: Συγκατάθεση
Δ. Ενημερωτικές επικοινωνίες, ενημερωτικά δελτία (newsletter): προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας
Πιθανές συνέπειες από την αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων: μη δυνατότητα λήψης ενημερωτικών δελτίων.
Νομική βάση επεξεργασίας: συγκατάθεση
Ε. Ερωτήσεις, παράπονα και αντιμετώπιση προβλημάτων: Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας
Νομική βάση επεξεργασίας: Έννομο συμφέρον (Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας).

3. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε τρίτους:
3.α Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, των πελατών μας ή τρίτων.
3.β Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π. χ. απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσένα σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι: Αρχή εποπτείας τυχερών παιχνιδιών, Αθλητικά Διοικητικά Όργανα, Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γενικά οι φορείς επιβολής του νόμου,
Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς (π. χ. τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα) εντός ή εκτός της ΕΕ για λόγους προστασίας από απάτες και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι οντότητες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου στοιχεία, για να ερευνήσουν και να ενεργήσουν σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση σύμφωνα με τις διαδικασίες τους.
3.γ Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους/ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ιστότοπό μας και που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, της εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της επικοινωνίας με πελάτες για λογαριασμό μας και της συλλογής των πληροφοριών για την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς και άλλες προσφορές, της επιλογής των νικητών). Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφουμε παραπάνω τα ακόλουθα τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σου:

 • Πάροχοι πληρωμών
 • Υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης
 • Πάροχοι πλατφόρμας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
  3.δ Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ /ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σου

4.α Στην Scorakias είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σου μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης.

5. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων.

5.α Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σου, διατηρείς τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείς να υποβάλλεις και τα ανάλογα αιτήματα μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχεις το δικαίωμα να διορθώσεις ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν τα δεδομένα πρόσβασης που τηρούμε για εσένα από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα σε κάποιον άλλον οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχεις το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  5.β Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σου και θα σου απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η Scorakias απορρίψει το αίτημά σου σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σου επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης.
  5.γ Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

6. Ασφάλεια

6.α Η προστασία των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για την Scorakias και από αυτή την άποψη προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για την φύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων, τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

7. Cookies

7.α Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τα Google Analytics, για τα banners των διαφημιστών ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Πέραν τούτου, ο διαδικτυακός τόπος μας δεν φυλάσσει καμιάς μορφής δεδομένα των επισκεπτών του. Επίσης, η πολιτική επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας δεν περιλαμβάνει cookies για άλλο λόγο πέραν των ανωτέρω. Δεν διατηρούμε profiles των επισκεπτών μας. Η μόνη διαδραστική επικοινωνία που έχουμε μαζί σας, συνίσταται στην αποστολή ενός ενημερωτικού email (newsletter) σχετικά με στοιχηματικές όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

8.α Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.
8.β Αν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, θελήσετε να διαγράψουμε κάθε πληροφορία και φυσικά το email της εγγραφής σας στο newsletter σας παρακαλούμε να στείλετε ένα email στην διεύθυνσή μας με θέμα «Δικαίωμα στη λήθη». Θα διαγράψουμε κάθε πληροφορία για εσάς και θα σας επιβεβαιώσουμε την πράξη με email που θα λάβετε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

9. Επικοινώνησε μαζί μας

Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].